TƯ LIỆU TOÁN‎ > ‎

TK CHẤT LƯỢNG TOÁN

Lưu ý:
    1.  Đăng nhập bằng tài khoản gmail đã đăng ký mới thấy được trang nhập liệu

    2.  Chỉ nhập dữ liệu (số lượng) vào ô tô màu xanh.  Sẽ tự lưu sau vài giây

    3.  Thống kê theo loại và được phân theo điểm như sau:

GIỎI KHÁ TBÌNH YẾU KÉM
8 –> 10 6.5 –> < 8 5 –> < 6.5 3.5 –> < 5 < 3.5

Sau khi nhập xong, nếu dùng máy "chung" thì hãy đăng xuất rồi mới rời khỏi máy
TRANG NHẬP THỐNG KÊ THỐNG KÊ KIỂM CHUNG TRA HK1 THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG HK2

( Báo 2 mẫu: của Trường và của Sở )


( 3 KHỐI LỚP )

THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG LẦN 1
( 3 KHỐI LỚP )
THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG LẦN 2

(  3 KHỐI LỚP )

THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG LẦN 2
( 3 KHỐI LỚP )

3. CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

THỐNG KÊ KIỂM TRA CHUNG LẦN 3
( 3 KHỐI LỚP )

4. ĐIỂM THI HỌC KỲ II
( Mẫu 2  báo cáo về Sở )
5. CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
6. CHẤT LƯỢNG CẢ NĂM