VĂN BẢN - PHÁP QUY

  Thông tư hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
Số tư liệu:               43/2006/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:     20-10-2006
Tệp đính kèm:        Download dạng Word


  Quyết định 06/2006/QĐ-BNV quy chế đánh giá, xếp loại GV 

mầm non & GV phổ thông công lập

Số tư liệu:               06/2006/QĐ-BNV
Ngày ban hành:     21-03-2006
Tệp đính kèm:         QĐ06-2006-BNV


   Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
Số tư liệu:            12/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    28-03-2011
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tất cả tại đây:       TT12.doc


  Thông tư 58 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT
Số tư liệu:            58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    15-12-2011
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT  
Tất cả tại đây:        58-2011-TT.doc


   Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm số 17 của Bộ GD&ĐT
Số tư liệu:            17/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    16-05-2012
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tất cả tại đây:       TT17-2012.doc

   Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm của Tỉnh Bình Thuận
Số tư liệu:            13/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành:    29/03/2013
Nguồn:                 UBND Tỉnh Bình Thuận
Tất cả tại đây:       QĐ13-2013.pdf


  
Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng toán THPT
 ( Dành cho GV chưa có tài liệu này vì trường đã hết !?! )
   Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số tư liệu:            01/2011/TT-BNV
Ngày ban hành:    19-01-2011
Nguồn:                 Các Bộ và ngang Bộ
Tất cả tại đây:       01TT-BNV.pdf


   CV 5842/BGDĐT: V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT
Thông tin văn bản
Số tư liệu:            CV 5842 BGDĐT-VP
Ngày ban hành:    01-09-2011
Nguồn:                 Các Bộ và ngang Bộ
Download file:       HDĐCNDDHGDPT.rar


   Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Số tư liệu:            28/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:    21-10-2009
Nguồn:                 Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT
Tất cả tại đây:        28-2009-TT-BGDDT.doc


    THÔNG TƯ 30:  Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
Số tư liệu:               30/2009/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:     22-10-2009
Tệp đính kèm:         TT30_ChuanGVTH

    THÔNG TƯ 55:  Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Số tư liệu:               55/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:     22-11-2011
Tệp đính kèm:          TT55 BGD-DieuLeBDD-ChaMeHS2011.doc