HỒ SƠ NGHIỆP VỤ


HỒ SƠ GIÁO VIÊN:
  Công văn 5555

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng

  Lịch báo giảng tự động
  Hồ sơ nghiệp vụ của giáo viên
  Tài khoản SMAS
  
Font Book icon 
        
         Giải nén, chạy file vcredist_x86.exe 
          Sau đó chạy file Casio fx570vn plus.exe là xong.